top of page

Prawny 

Regulamin użytkowania

Wstęp

Niniejsze warunki mają zastosowanie między Tobą, Użytkownikiem tej Witryny (w tym wszelkimi subdomenami, o ile nie zostały wyraźnie wyłączone przez ich własne warunki), oraz  DP MONKS FINANSE Sp.  właściciel i operator tej Witryny. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami, ponieważ wpływają one na Twoje prawa. Uznaje się, że Twoja zgoda na przestrzeganie i związanie się tymi warunkami ma miejsce przy pierwszym użyciu Witryny. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.

 

W niniejszych warunkach Użytkownik lub Użytkownicy oznaczają jakąkolwiek osobę trzecią, która uzyskuje dostęp do Witryny i nie jest (i) zatrudniona przez  DP MONKS FINANCE Ltd  i działają w trakcie ich zatrudnienia lub (ii) są zaangażowani jako konsultant lub w inny sposób świadczący usługi na rzecz  DP MONKS FINANCE Ltd oraz dostęp do Serwisu w związku ze świadczeniem takich usług.

 

Aby korzystać z tej Witryny, musisz mieć co najmniej 18 lat. Korzystając z Witryny i zgadzając się na niniejsze warunki, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat.

 

Własność intelektualna i dopuszczalne użycie

1.   Cała Treść zawarta w Serwisie, o ile nie została przesłana przez Użytkowników, jest własnością  DP MONKS FINANSE Sp.  naszym podmiotom stowarzyszonym lub innym odpowiednim stronom trzecim. W niniejszych warunkach Treść oznacza dowolny tekst, grafikę, obrazy, dźwięk, wideo, oprogramowanie, kompilacje danych, układ strony, podstawowy kod i oprogramowanie oraz wszelkie inne formy informacji, które można przechowywać na komputerze, które pojawiają się na lub stanowią część niniejszej Witryny, w tym treści przesłane przez Użytkowników. Kontynuując korzystanie z Witryny, potwierdzasz, że takie Treści są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, prawami do baz danych i innymi prawami własności intelektualnej. Nic w tej witrynie nie może być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania dowolnego znaku towarowego, logo lub znaku usługowego wyświetlanego w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela

2.   Możesz, wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, wykonać następujące czynności:

a.  pobierać, wyświetlać i przeglądać Treści na ekranie komputera

3.     Nie wolno w inny sposób powielać, modyfikować, kopiować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w celach komercyjnych jakichkolwiek Treści bez pisemnej zgody  DP MONKS FINANSE Sp.

4.   Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie Treści, które można przesłać za pośrednictwem Witryny, w tym za legalność, wiarygodność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie do takich Treści. Nie możesz przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem Witryny żadnych Treści, które (i) są poufne, zastrzeżone, fałszywe, oszukańcze, zniesławiające, zniesławiające, nieprzyzwoite, grożące, naruszające prywatność lub prawa do reklamy, naruszające prawa własności intelektualnej, obraźliwe , nielegalne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia; (ii) mogą stanowić lub zachęcać do popełnienia przestępstwa, naruszać prawa jakiejkolwiek strony lub w inny sposób powodować odpowiedzialność lub naruszać jakiekolwiek prawo; lub (iii) mogą zawierać wirusy oprogramowania, kampanie polityczne, łańcuszki, masowe wysyłki lub jakąkolwiek formę „spamu”. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail lub innych informacji identyfikujących, podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób wprowadzać w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek treści. Nie możesz zamieszczać treści komercyjnych na Stronie.

5.   Oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do publikowanych przez Ciebie Treści; że Treść jest dokładna; że korzystanie z dostarczonych Treści nie narusza żadnego z postanowień niniejszych warunków i nie spowoduje obrażeń żadnej osoby; i że wynagrodzisz  DP MONKS FINANCE Ltd w przypadku wszelkich roszczeń wynikających z dostarczonych przez Ciebie Treści.

    

     Zabronione użycie

6.   Nie możesz korzystać z Witryny w żadnym z następujących celów:

     a.  w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie Witryny lub przeszkadza innej osobie w korzystaniu z Witryny;

     b.  w jakikolwiek sposób, który jest szkodliwy, niezgodny z prawem, nielegalny, obraźliwy, nękający, grożący lub w inny sposób niedopuszczalny lub naruszający jakiekolwiek obowiązujące prawo, regulacje, nakaz rządowy;

     C.  tworzenie, przesyłanie lub przechowywanie elektronicznych kopii Treści chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela.

     Rejestracja

7.   Musisz upewnić się, że dane podane przez Ciebie podczas rejestracji lub w dowolnym momencie są poprawne i kompletne.

8.   Musisz natychmiast poinformować nas o wszelkich zmianach w informacjach, które podajesz podczas rejestracji, aktualizując swoje dane osobowe, abyśmy mogli skutecznie się z Tobą komunikować.

9.   Możemy zawiesić lub anulować rejestrację ze skutkiem natychmiastowym w uzasadnionych celach lub w przypadku naruszenia niniejszych warunków.

10.      Możesz anulować rejestrację w dowolnym momencie, informując nas o tym pisemnie na adres  koniec niniejszych warunków. Jeśli to zrobisz, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny. Anulowanie lub zawieszenie rejestracji nie wpływa na żadne prawa ustawowe.

       

        Hasło i bezpieczeństwo

11.      Podczas rejestracji w tej Witrynie zostaniesz poproszony o utworzenie hasła, które powinieneś zachować w tajemnicy i nie ujawniać ani nikomu nie udostępniać.

12.      Jeśli mamy powody, by sądzić, że istnieje lub może dojść do niewłaściwego korzystania z Witryny lub naruszenia bezpieczeństwa, możemy zażądać zmiany hasła lub zawieszenia konta.

       

        Linki do innych stron internetowych

13.      Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn. O ile wyraźnie nie stwierdzono, te witryny nie są pod kontrolą  DP MONKS FINANCE Ltd lub naszych oddziałów.

14.      Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość takich Serwisów i zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie formy strat lub szkód wynikających z korzystania z nich.

15.      Umieszczenie łącza do innej witryny w tej Witrynie nie oznacza żadnego poparcia dla samych witryn lub osób nad nimi kontrolujących.

       

        Polityka prywatności i Polityka plików cookie

16.      Korzystanie z Witryny podlega również naszej Polityce prywatności i Polityce plików cookie, które są włączone do niniejszego regulaminu w rozdziałach poniżej.  

       

        Dostępność Serwisu i zastrzeżenia

17.      Wszelkie obiekty, narzędzia, usługi lub informacje online, które:  DP MONKS FINANCE Ltd. udostępnia za pośrednictwem Serwisu (Usługi) usługę „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Nie gwarantujemy, że Usługa będzie wolna od wad i/lub usterek. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo nie udzielamy żadnych gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych) przydatności do określonego celu, dokładności informacji, kompatybilności i zadowalającej jakości.  DP MONKS FINANCE Ltd nie ma obowiązku aktualizowania informacji w Serwisie.

 

18.      Podczas  DP MONKS FINANCE Ltd dokłada wszelkich uzasadnionych starań, aby Strona była bezpieczna i wolna od błędów, wirusów i innego złośliwego oprogramowania, nie udzielamy żadnej gwarancji w tym zakresie, a wszyscy Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo swoich danych osobowych i swoich komputery.

19.      DP MONKS FINANCE Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub niedostępność Witryny.

20.      DP MONKS FINANCE Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania udostępniania dowolnej części (lub całości) Witryny, w tym między innymi wszelkich dostępnych produktów i/lub usług. Niniejsze warunki mają nadal zastosowanie do każdej zmodyfikowanej wersji Witryny, chyba że wyraźnie określono inaczej.

       

        Ograniczenie odpowiedzialności

21.      Żadne z postanowień niniejszych warunków nie będzie: (a) ograniczać ani wyłączać naszej lub Państwa odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego lub Państwa zaniedbania, stosownie do przypadku; (b) ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; lub (c) ograniczyć lub wykluczyć jakąkolwiek z naszych lub Twoich zobowiązań w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony na mocy obowiązującego prawa.

22.      Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające ze zdarzeń pozostających poza naszą rozsądną kontrolą.

23.      W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo,  DP MONKS FINANCE Ltd nie ponosi odpowiedzialności za:            którekolwiek z poniższych:

        a.  wszelkie straty biznesowe, takie jak utrata zysków, dochodów, przychodów, przewidywanych oszczędności, interesów, kontraktów, wartości firmy lub możliwości handlowych;

        b.  utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania;

        C.  wszelkie szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub uszkodzenia.

 

Ogólny

24.      Nie możesz przenieść żadnych swoich praw wynikających z niniejszych warunków na żadną inną osobę. Możemy przenieść nasze prawa zgodnie z niniejszymi warunkami, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że Twoje prawa nie zostaną naruszone.

25.      Niniejsze warunki mogą być od czasu do czasu przez nas zmieniane. Takie zmienione warunki będą miały zastosowanie do Witryny od daty publikacji. Użytkownicy powinni regularnie sprawdzać warunki, aby zapoznać się z aktualną wersją.

26.      Niniejszy regulamin wraz z Polityką prywatności i Polityką plików cookies  zawierać całość porozumienia między stronami w odniesieniu do jego przedmiotu i zastępować wszystkie  wcześniejsze dyskusje, ustalenia lub umowy, które mogły mieć miejsce w związku z warunkami.

27.      Ustawa o umowach (prawa stron trzecich) z 1999 r. nie ma zastosowania do niniejszych warunków i żadna osoba trzecia nie będzie miała prawa do egzekwowania lub powoływania się na jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków.

28.      Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którekolwiek postanowienie niniejszych warunków (lub część dowolnego postanowienia) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie to lub jego część zostanie, w wymaganym zakresie, uznane za usunięte, a ważność i wykonalność     pozostałe postanowienia niniejszych warunków nie zostaną naruszone.

29.      O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie przez stronę w wykonywaniu jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego.

30.      Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory wynikające z Umowy (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich.

       

        DP MONKS FINANCE Ltd szczegóły

31.      DP MONKS FINANCE Ltd jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii zarejestrowaną pod numerem 13058368, której adres siedziby to 85 Great Portland Street, First Floor, London, W1W 7LT oraz  prowadzi Serwis www.dpmonksfinance.com.  

Możesz skontaktować się z DP MONKS FINANCE przez e-mail na Crypto@dpmonksfinance.com.

Polityka ochrony i bezpieczeństwa danych

Polityka ochrony i bezpieczeństwa danych

Oświadczenie i cel polityki

A.  DPMonks Finance Ltd (Pracodawca) zobowiązuje się do zapewnienia, że wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zgodnymi z prawem standardami ochrony i bezpieczeństwa danych.

 

B.  Potwierdzamy dla celów przepisów o ochronie danych, że Pracodawca jest administratorem danych osobowych w związku z Twoim zatrudnieniem. Oznacza to, że określamy cele, w jakich oraz sposób przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

C.  Celem niniejszej polityki jest pomoc w osiągnięciu naszych celów w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych poprzez:

 

1.  powiadamianie naszych pracowników o rodzajach danych osobowych, które możemy przechowywać o nich, naszych klientach, dostawcach i innych osobach trzecich oraz o tym, co robimy z tymi informacjami;

 

2.  określenie zasad ochrony danych i warunków prawnych, które muszą być spełnione, gdy zbieramy, otrzymujemy, przetwarzamy, przetwarzamy, przekazujemy i przechowujemy dane osobowe oraz zapewniamy, że pracownicy rozumieją nasze zasady i normy prawne; oraz

 

3.  wyjaśnienie odpowiedzialności i obowiązków pracowników w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych.

D.  Jest to wyłącznie deklaracja zasad i nie stanowi części umowy o pracę. Możemy zmienić tę politykę w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania.

MI.  Do celów niniejszej polityki:

 

1.  Dane z rejestrów karnych oznaczają informacje o wyrokach skazujących i przestępstwach danej osoby oraz informacje dotyczące zarzutów i postępowań karnych.

 

2.  Przepisy o ochronie danych oznaczają wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym, w okresie, w którym obowiązuje, brytyjskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

3.  Podmiot danych oznacza osobę, której dotyczą dane osobowe.

 

4.  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby, którą można zidentyfikować na podstawie tych informacji.

 

5.  Przetwarzanie oznacza każde wykorzystanie danych, w tym zbieranie, przechowywanie, zmienianie, ujawnianie lub niszczenie.

 

6.  Szczególne kategorie danych osobowych oznaczają informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym danej osoby, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowiu, życiu seksualnym lub orientacji seksualnej oraz dane biometryczne.

Zasady ochrony danych

 

1.   Personel, którego praca wiąże się z wykorzystaniem danych osobowych dotyczących Personelu lub innych osób, musi przestrzegać niniejszej polityki oraz następujących zasad ochrony danych, które wymagają, aby dane osobowe były:

 

a.  przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Zawsze musimy mieć podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, określoną w przepisach o ochronie danych. Dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą, wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych lub prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub strony, której dane są ujawniane. Osobie, której dane dotyczą, należy poinformować, kto (nas) kontroluje informacje (nas), w jakim celu przetwarzamy informacje i komu mogą one zostać ujawnione.

 

b.  zbierane tylko w określonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dane osobowe nie mogą być gromadzone w jednym celu, a następnie wykorzystywane w innym. Jeśli chcemy zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, musimy najpierw poinformować o tym osobę, której dane dotyczą.

 

C.  przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów przetwarzania. Zbieramy dane osobowe tylko w zakresie wymaganym do konkretnego celu, o którym powiadomiono osobę, której dane dotyczą.

 

D.  dokładne, a Pracodawca podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że informacje, które są niedokładne, zostaną niezwłocznie poprawione lub usunięte. Kontrole danych osobowych będą dokonywane po ich zebraniu, a następnie należy przeprowadzać regularne kontrole. Dołożymy uzasadnionych starań, aby poprawić lub usunąć niedokładne informacje.

 

mi.  przechowywane tylko przez okres niezbędny do przetwarzania. Informacje nie będą przechowywane dłużej niż jest to potrzebne i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia informacji, gdy już ich nie potrzebujemy. Aby uzyskać wskazówki dotyczące tego, jak długo należy przechowywać określone informacje, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych lub poproś o kopię naszych zasad przechowywania danych.

 

F.  bezpieczne i odpowiednie środki są stosowane przez Pracodawcę w celu zapewnienia tego.

Kto odpowiada za ochronę i bezpieczeństwo danych?

 

2.   Utrzymanie odpowiednich standardów ochrony i bezpieczeństwa danych jest wspólnym zadaniem dzielonym między nami a Tobą. Niniejsza polityka i zawarte w niej zasady mają zastosowanie do całego personelu Pracodawcy, niezależnie od stażu pracy, stażu pracy i godzin pracy, w tym wszystkich pracowników, dyrektorów i członków kadry kierowniczej, konsultantów i wykonawców, pracowników dorywczych lub agencyjnych, stażystów, chałupników i pracowników zatrudnionych na czas określony oraz wszelkich wolontariuszy (Personel).

 

3.   Pytania dotyczące niniejszej polityki lub prośby o dodatkowe informacje należy kierować do inspektora ochrony danych.

 

4.   Wszyscy pracownicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z niniejszą polityką, przetwarzanie wszystkich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie oraz zapewnienie, że podejmowane są środki w celu ochrony bezpieczeństwa danych. Menedżerowie ponoszą szczególną odpowiedzialność za dawanie przykładu oraz monitorowanie i egzekwowanie zgodności. Inspektor ochrony danych musi zostać powiadomiony, jeśli ta polityka nie była przestrzegana lub jeśli istnieje podejrzenie, że ta polityka nie była przestrzegana, tak szybko, jak to możliwe.

 

5.   Każde naruszenie tej polityki będzie traktowane poważnie i może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, włącznie ze zwolnieniem. Znaczące lub celowe naruszenia, takie jak dostęp do danych osobowych pracowników lub klientów bez upoważnienia lub uzasadnionego powodu, mogą stanowić rażące wykroczenie i mogą prowadzić do zwolnienia bez wypowiedzenia.

 

Jakie dane osobowe i działania są objęte niniejszą polityką?

 

6.   Niniejsza polityka obejmuje dane osobowe:

 

a.  który odnosi się do naturalnie żyjącej osoby, którą można zidentyfikować na podstawie tych informacji w izolacji lub poprzez odczytanie ich razem z innymi posiadanymi przez nas informacjami;

 

b.  są przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej w zbiorze;

 

C.  w formie opinii oraz faktów;

 

D.  które dotyczą Personelu (obecnego, przeszłego lub przyszłego) lub jakiejkolwiek innej osoby, której dane osobowe przetwarzamy lub kontrolujemy;

 

mi.  które otrzymujemy, są nam dostarczane, które przechowujemy lub przechowujemy, organizujemy, ujawniamy lub przekazujemy, poprawiamy, odzyskujemy, wykorzystujemy, obsługujemy, przetwarzamy, transportujemy lub niszczymy.

 

7.   Te dane osobowe podlegają zabezpieczeniom prawnym określonym w przepisach o ochronie danych.

Jakie dane osobowe dotyczące Personelu przetwarzamy?

 

8.   Zbieramy o Tobie dane osobowe, które:

 

a.  zapewniasz lub zbieramy się przed lub w trakcie zatrudnienia lub współpracy z nami;

 

b.  są dostarczane przez strony trzecie, takie jak referencje lub informacje od dostawców lub innej strony, z którą prowadzimy interesy; lub

 

C.  jest w domenie publicznej.

 

9.   Rodzaje danych osobowych, które możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać o Tobie, obejmują zapisy dotyczące Twoich:

 

a.  adres domowy, dane kontaktowe i dane kontaktowe najbliższej rodziny;

 

b.  rekrutacja (w tym formularz zgłoszeniowy lub życiorys, otrzymane referencje i szczegóły dotyczące Twoich kwalifikacji);

 

C.  ewidencja płac, numer ubezpieczenia społecznego oraz szczegóły dotyczące podatków i wszelkich świadczeń pracowniczych, takich jak ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne (w tym szczegóły dotyczące wszelkich zgłoszonych roszczeń);

 

D.  korzystanie z telefonu, poczty elektronicznej, Internetu, faksu lub komunikatora internetowego;

 

mi.  Szczegóły mediów społecznościowych;

 

F.  wydajność i wszelkie sprawy dyscyplinarne, zażalenia, skargi lub wątpliwości, w które jesteś zaangażowany.

Wrażliwe dane osobowe

 

10.      Od czasu do czasu możemy być zmuszeni do przetwarzania wrażliwych danych osobowych (czasami określanych jako „szczególne kategorie danych osobowych”).

 

11.      Przetwarzamy wrażliwe dane osobowe tylko wtedy, gdy:

a.  mamy ku temu podstawę prawną, np. jest to niezbędne do wykonania umowy o pracę; oraz

 

b.  zastosowanie ma jeden z następujących warunków szczególnych przetwarzania danych osobowych:

 

i.  osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę.

 

ii.  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji praw lub obowiązków wynikających z prawa pracy Spółki lub osoby, której dane dotyczą.

 

iii.  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie niezdolna do wyrażenia zgody.

 

iv.  przetwarzanie dotyczy danych osobowych wyraźnie upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą.

 

v.  przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub roszczeń; lub

 

vi.  przetwarzanie jest konieczne ze względu na ważny interes publiczny.

 

12.      Przed przetwarzaniem jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych Personel musi powiadomić inspektora ochrony danych o proponowanym przetwarzaniu, aby inspektor ochrony danych mógł ocenić, czy przetwarzanie jest zgodne z kryteriami wymienionymi powyżej.

 

13.      Wrażliwe dane osobowe nie będą przetwarzane do czasu dokonania powyższej oceny i odpowiedniego poinformowania osoby o charakterze przetwarzania, celach, w jakich jest ono realizowane oraz podstawie prawnej jego przetwarzania.

 

14.      Nasza informacja o prywatności określa rodzaj wrażliwych danych osobowych, które przetwarzamy, do czego są one wykorzystywane oraz podstawę prawną przetwarzania.

Informacje z rejestrów karnych

 

15.      Informacje z rejestrów karnych będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką dotyczącą informacji z rejestrów karnych.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

 

16.      W naszej informacji o ochronie prywatności poinformujemy Cię o przyczynach przetwarzania Twoich danych osobowych, sposobie ich wykorzystywania oraz podstawie prawnej przetwarzania. Nie będziemy przetwarzać danych osobowych Pracowników z żadnego innego powodu.

 

17.      Ogólnie rzecz biorąc, będziemy wykorzystywać informacje do prowadzenia naszej działalności, do administrowania Twoim zatrudnieniem lub zaangażowaniem oraz do rozwiązywania wszelkich problemów lub obaw, które możesz mieć, w tym między innymi:

 

a.  Listy adresowe pracowników: do tworzenia i rozpowszechniania list adresów domowych i danych kontaktowych, aby kontaktować się z Tobą poza godzinami pracy.

 

b.  Dokumentacja chorobowa: prowadzenie rejestru Twojej nieobecności chorobowej oraz kopii wszelkich notatek lekarskich lub innych dokumentów dostarczonych nam w związku z Twoim stanem zdrowia, informowanie współpracowników i innych osób o Twojej nieobecności z powodu choroby, co jest uzasadnione w celu zarządzania Twoją nieobecnością, radzenie sobie z niedopuszczalnie wysokimi lub podejrzanymi absencjami chorobowymi, informowanie recenzentów w celu oceny poziomu absencji chorobowej, publikowanie wewnętrznie zagregowanych, anonimowych informacji o poziomach absencji chorobowej.

 

C.  Monitorowanie systemów informatycznych: monitorowanie korzystania z poczty e-mail, Internetu, telefonu i faksu, komputera lub innych środków komunikacji lub zasobów informatycznych.

 

D.  Sprawy dyscyplinarne, skargowe lub prawne: w związku z wszelkimi sprawami dyscyplinarnymi, skargowymi, prawnymi, regulacyjnymi lub dotyczącymi zgodności lub postępowaniami, które mogą Cię dotyczyć.

 

mi.  Przeglądy wydajności: przeprowadzanie przeglądów wydajności.

 

F.  Monitorowanie równych szans: prowadzenie monitoringu w celu zapewnienia równych szans oraz publikowanie anonimowych, zagregowanych informacji o rozbiciu kadry Pracodawcy.

 

g.  Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do .

Dokładność i trafność

18.      Będziemy:

a.  zapewnienia, że wszelkie przetwarzane dane osobowe są aktualne, dokładne, adekwatne, stosowne i nienadmierne, zważywszy na cel, w jakim zostały zebrane.

b.  nie przetwarzać danych osobowych uzyskanych w jednym celu w żadnym innym celu, chyba że wyrazisz na to zgodę lub racjonalnie tego oczekujesz.

 

19.      Jeśli uważasz, że posiadane informacje na Twój temat są niedokładne lub nieaktualne, powinieneś poinformować o tym inspektora ochrony danych. Jeśli zgodzą się, że informacje są niedokładne lub nieaktualne, niezwłocznie je poprawią. Jeśli nie zgodzą się z korektą, odnotują Twoje uwagi.

Przechowywanie i przechowywanie

 

20.      Dane osobowe (i wrażliwe dane osobowe) będą bezpiecznie przechowywane zgodnie z naszą Polityką Bezpieczeństwa Informacji.  

 

21.      Okresy, przez które przechowujemy dane osobowe, są zawarte w naszych informacjach o prywatności.

Indywidualne prawa

 

22.      Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

 

23.      Prośby o dostęp do tematu:

a.  Masz prawo złożyć wniosek o dostęp do tematu. Jeśli złożysz wniosek o dostęp do tematu, poinformujemy Cię:

 

i.  czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to dlaczego, kategorie danych osobowych, których to dotyczy, oraz źródło danych, jeśli nie są one od Ciebie zbierane;

 

ii.  komu Twoje dane osobowe są lub mogą zostać ujawnione, w tym odbiorcom spoza Wielkiej Brytanii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz zabezpieczenia, które mają zastosowanie do takich transferów;

 

iii.  jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe (lub jak ustala się ten okres);

 

iv.  Twoje prawa do sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania;

 

v.  Twoje prawo do złożenia skargi do Komisarza ds. Informacji, jeśli uważasz, że nie przestrzegamy Twoich praw do ochrony danych; oraz

 

vi.  czy przeprowadzamy zautomatyzowane podejmowanie decyzji i logiki związane z podejmowaniem takich decyzji.

 

b.  Dostarczymy Ci kopię przetwarzanych danych osobowych. Zwykle będzie to miało formę elektroniczną, jeśli złożyłeś wniosek drogą elektroniczną, chyba że uzgodnisz inaczej.

 

C.  Aby złożyć wniosek o dostęp do tematu, skontaktuj się z nami pod adresem support.Wix.com.

 

D.  Być może będziemy musieli poprosić o dowód tożsamości, zanim Twoja prośba będzie mogła zostać przetworzona. Powiadomimy Cię, jeśli będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość i wymagane dokumenty.

 

mi.  Zwykle odpowiadamy na Twoją prośbę w ciągu 28 dni od daty otrzymania Twojej prośby. W niektórych przypadkach, np. gdy przetwarzana jest duża ilość danych osobowych, możemy odpowiedzieć w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania Twojego żądania. W takim przypadku napiszemy do Ciebie w ciągu 28 dni od otrzymania Twojej pierwotnej prośby.

 

F.  Jeśli Twoje żądanie jest ewidentnie bezpodstawne lub nadmierne, nie jesteśmy zobowiązani do jego spełnienia.

 

24.      Inne prawa:

 

a.  Przysługuje Ci szereg innych praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możesz wymagać od nas:

 

i.  sprostować niedokładne dane;

 

ii.  zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych, które nie są już niezbędne do celów przetwarzania;

 

iii.  zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych, jeżeli Twoje interesy są nadrzędne w stosunku do naszych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania danych (gdy opieramy się na naszych uzasadnionych interesach jako podstawie przetwarzania danych);

iv.  zaprzestania przetwarzania danych na okres, w którym dane są niedokładne lub w przypadku sporu dotyczącego tego, czy Twoje interesy są nadrzędne wobec prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania danych przez Pracodawcę.

b.  Aby poprosić o podjęcie któregokolwiek z tych kroków, wyślij prośbę do support.Wix.com.

Ochrona danych

 

25.      Będziemy stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, a w szczególności w celu ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

26.      Utrzymanie bezpieczeństwa danych oznacza upewnienie się, że:

 

a.  dostęp do nich mają tylko osoby uprawnione do korzystania z tych informacji;

 

b.  w miarę możliwości dane osobowe są pseudonimizowane lub szyfrowane;

 

C.  informacje są dokładne i odpowiednie do celu, w jakim są przetwarzane; oraz

 

D.  osoby upoważnione mogą uzyskać dostęp do informacji, jeśli potrzebują ich do autoryzowanych celów.

 

27.      Zgodnie z prawem musimy korzystać z procedur i technologii w celu zabezpieczenia danych osobowych przez cały okres, w którym je posiadamy lub kontrolujemy, od uzyskania do zniszczenia informacji.

 

28.      Dane osobowe nie mogą być przekazywane żadnej osobie w celu ich przetwarzania (np. podczas świadczenia usług dla nas lub w naszym imieniu), chyba że osoba ta zgodziła się przestrzegać naszych procedur bezpieczeństwa danych lub jesteśmy przekonani, że istnieją inne odpowiednie środki.

 

29.      Procedury bezpieczeństwa obejmują:

 

a.  Każde biurko lub szafa zawierające poufne informacje muszą być zamknięte na klucz.

 

b.  Komputery powinny być blokowane silnym hasłem, które jest regularnie zmieniane lub wyłączane, gdy są pozostawione bez opieki, a podczas przeglądania danych osobowych na

monitor, aby nie był widoczny dla innych.

 

C.  Dane przechowywane na płytach CD lub kartach pamięci muszą być szyfrowane lub chronione hasłem i bezpiecznie zablokowane, gdy nie są używane.

 

D.  Inspektor ochrony danych musi zatwierdzić każdą chmurę używaną do przechowywania danych.

 

mi.  Danych nigdy nie należy zapisywać bezpośrednio na urządzeniach mobilnych, takich jak laptopy, tablety czy smartfony.

 

F.  Wszystkie serwery zawierające wrażliwe dane osobowe muszą być zatwierdzone i chronione przez oprogramowanie zabezpieczające.

 

g.  Serwery zawierające dane osobowe muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu, z dala od ogólnej powierzchni biurowej.

 

h.  Dane powinny być regularnie archiwizowane zgodnie z procedurą tworzenia kopii zapasowych Zamawiającego.

 

30.      Środki ostrożności dotyczące telefonu. Personel zajmujący się zapytaniami telefonicznymi musi zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć niewłaściwego ujawnienia. W szczególności:

a.  tożsamość osoby dzwoniącej musi zostać zweryfikowana przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych;

b.  jeśli tożsamość dzwoniącego nie może być zweryfikowana w sposób zadowalający, należy go poprosić o złożenie zapytania na piśmie;

C.  nie pozwalaj rozmówcom zastraszać Cię w celu ujawnienia informacji. W przypadku jakichkolwiek problemów lub niepewności skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych.

 

31.      Metody utylizacji. Kopie danych osobowych, czy to na papierze, czy na jakimkolwiek fizycznym urządzeniu magazynującym, muszą zostać fizycznie zniszczone, gdy nie są już potrzebne. Dokumenty papierowe należy zniszczyć, a płyty CD, karty pamięci itp. muszą być trwale nieczytelne.

 

Oceny wpływu na dane

 

32.      Niektóre procesy przetwarzania przeprowadzane przez Pracodawcę mogą powodować zagrożenia dla prywatności.

 

33.      W przypadku, gdy przetwarzanie wiązałoby się z wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności Pracowników, Pracodawca przeprowadzi ocenę skutków dla ochrony danych w celu ustalenia niezbędności i proporcjonalności przetwarzania. Obejmuje to rozważenie celów, dla których działalność jest prowadzona, zagrożeń dla osób fizycznych oraz środków, które można zastosować w celu złagodzenia tego ryzyka.

Naruszenia danych

 

34.      Jeśli odkryjemy, że doszło do naruszenia danych osobowych Personelu, które stanowi zagrożenie dla praw i wolności osób, zgłosimy to Komisarzowi ds. Informacji w ciągu 72 godzin od wykrycia.

 

35.      Będziemy rejestrować wszystkie naruszenia danych niezależnie od ich skutków, zgodnie z naszą polityką reagowania na naruszenia.

 

36.      Jeśli naruszenie może skutkować wysokim ryzykiem naruszenia Twoich praw i wolności, poinformujemy dotknięte nim osoby, że doszło do naruszenia, i przekażemy im więcej informacji o jego prawdopodobnych konsekwencjach i podjętych środkach łagodzących.

Międzynarodowe transfery danych

 

37.      W trakcie prowadzenia naszej działalności możemy być zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe do kraju poza Wielką Brytanią lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym do dowolnej spółki należącej do grupy lub innej osoby, z którą łączy nas relacja biznesowa.

 

38.      Twoje dane osobowe zostaną przekazane do kraju poza Wielką Brytanią lub EOG tylko wtedy, gdy zostaną zastosowane odpowiednie zabezpieczenia. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych, wprowadziliśmy odpowiednie procedury z podmiotami zewnętrznymi, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe będą traktowane przez te podmioty trzecie w sposób zgodny z i który przestrzega prawa o ochronie danych.

 

39.      Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o międzynarodowych transferach Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Indywidualne obowiązki

 

40.      Pracownicy są odpowiedzialni za pomoc Pracodawcy w aktualizowaniu swoich danych osobowych.

 

41.      Pracownicy powinni powiadomić Pracodawcę o zmianie danych osobowych przekazanych Pracodawcy, np. w przypadku przeprowadzki lub zmiany danych bankowych.

 

42.      W trakcie zatrudnienia możesz mieć dostęp do danych osobowych innych członków Personelu i naszych klientów. W takim przypadku Pracodawca polega na członkach Personelu, aby pomóc w spełnieniu swoich zobowiązań w zakresie ochrony danych wobec Personelu i klientów.

 

43.      Od osób, które mają dostęp do danych osobowych wymagane jest:

 

a.  dostępu tylko do tych danych osobowych, do których mają uprawnienia, i tylko w uprawnionych celach;

 

b.  nie ujawniać danych osobowych z wyjątkiem osób (zarówno wewnątrz, jak i poza Pracodawcą), które posiadają odpowiednie upoważnienie;

 

C.  zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych (np. poprzez przestrzeganie zasad dostępu do pomieszczeń, dostępu do komputerów, w tym ochrony hasłem oraz bezpiecznego przechowywania i niszczenia plików);

 

D.  nieusuwania danych osobowych lub urządzeń zawierających dane osobowe lub mogących służyć do uzyskania dostępu do danych osobowych z siedziby Pracodawcy bez zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa (takich jak szyfrowanie lub ochrona hasłem) w celu zabezpieczenia danych i urządzenia; oraz

 

mi.  nie przechowywać danych osobowych na dyskach lokalnych ani na urządzeniach osobistych używanych do celów służbowych.

Trening

 

44.      W ramach procesu wprowadzającego, a następnie w regularnych odstępach czasu, zapewnimy szkolenie wszystkim osobom na temat ich obowiązków w zakresie ochrony danych.

 

45.      Osoby, których role wymagają regularnego dostępu do danych osobowych lub które są odpowiedzialne za wdrażanie niniejszej polityki lub odpowiadanie na wnioski o dostęp do tematu zgodnie z niniejszą polityką, przejdą dodatkowe szkolenie, aby pomóc im zrozumieć ich obowiązki i sposób ich przestrzegania.

bottom of page